Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

4.3 Rejski program za kranjsko čebelo

Vsako registrirano zrejališče matic mora biti v skladu z novo zakonodajo sestavljeno iz dveh čebelnjakov z najmanj 20 čebeljimi družinami, ki morata biti medsebojno oddaljena najmanj 3 km. Eden od čebelnjakov služi primarni odbiri čebeljih družin, drugi pa je fizično namenjen za vzrejo matic. Vsako zrejališče je dolžno odbirati matice iz svojih lastnih virov, oziroma vključevati matice iz čebelnjakov v neposredni okolici. Kakršnakoli izmenjava matic med registriranimi zrejališči matic ni dovoljena zaradi nevarnosti povečanja stopnje sorodstva v celi populaciji.

17 - Vsak vzrejevalec matic je zadolžen za odbiro čebel iz lastnih virov

V čebelnjaku za primarno odbiro čebeljih družin izberemo na osnovi lastne proizvodnosti najboljše družine z dvoletnimi maticami. Čebelje družine morajo ustrezati kriterijem pasemske čistosti, biti morajo mirne, v preteklem letu niso smele pokazati znakov rojenja, poleg tega je morala biti njihova proizvodnja medu v preteklem letu nadpovprečna. Vsako registrirano zrejališče je dolžno po navedenem postopku na leto odbrati najmanj 3 matice in jih prestaviti v čebelnjak namenjen proizvodnji matic.

Sledi vzreja hčerk teh matic za potrebe progenega testiranja. Vsaka matica odda v test najmanj 15 hčerk. Test poteka na čebelnjakih pogodbenih čebelarjev, ki morajo v skladu s pogodbo s pooblaščeno rejsko organizacijo v naslednjem letu spremljati proizvodnost čebeljih družin in izpolniti ustrezno dokumentacijo.

18 - Mali smrekov kapar (Physokermes hemycriphus) je eden od pomembnejših proizvajalcev gozdnega medu

Po­god­be­ni če­be­lar­ji so izred­no po­mem­ben člen v ce­lot­nem si­ste­mu od­bi­re če­bel. S svo­jim de­lom pri­po­mo­re­jo k učin­ko­vi­te­mu ovred­no­te­nju zre­je­nih ma­tic in po­ma­ga­jo us­mer­ja­ti rej­ski cilj se­lek­ci­je. Vsak po­god­be­ni če­be­lar sprej­me brez­plač­no v po­let­nem ob­dob­ju se­ri­jo 10 ali 20 oz­na­če­nih ma­tic brez vednosti o iz­vo­ru le-teh. Ma­ti­ce do­da v svoj proi­zvod­ni če­bel­njak in po­tem v na­sled­njem le­tu sprem­lja proi­zvod­njo me­du, ro­ji­vost in mir­nost če­bel v teh pa­njih. Je­se­ni spo­ro­či re­zul­ta­te re­pub­liš­ki služ­bi za se­lek­ci­jo kranj­ske če­be­le in hkra­ti prej­me vse zah­te­va­ne po­dat­ke o iz­vo­ru ma­tic ter pri­po­ro­či­la o pri­hod­nji iz­bi­ri ma­tic.

19 - Robinija je eden od pomembnejših virov medenja vsako spomlad 

KAZALO ali nadaljujte na Rejski program za kranjsko čebelo 4