Kranjska čebela (Apis mellifera Carnica) v Sloveniji

Janez GREGORI

Janez POKLUKAR

Janez MIHELIČ

 

4.2 Rejski program za kranjsko čebelo 

 

Sistem vodenja rejskih aktivnosti na področju čebelarstva pripada pooblaščeni rejski organizaciji na področju čebelarstva, to je Čebelarski zvezi Slovenije. Ta v skladu z zakonskimi določili načrtuje in izvaja rejski program. Ta določa rejske cilje, velikost populacije, rejske metode in selekcijske programe, razvojne in raziskovalne strokovne naloge za potrebe povečanja učinkovitosti izvajanja programa. Določa ukrepe za gospodarnejše čebelarjenje in za zagotavljanje širjenja genetskega napredka ter kakovosti čebeljih proizvodov, letne programe uporabe posameznih plemenskih matic in način objave podatkov ter opredeljuje pogoje za sodelovanje in uporabo storitev rejskega programa, seveda v skladu z zootehniškimi standardi na področju čebelarstva.  

15 Čebelarski center Slovenije je hkrati tudi sedež pooblaščene rejske organizacije v čebelarstvu

 

V Sloveniji smo doslej registrirali vzrejališča matic vsako leto na novo. V skladu s spremenjeno zakonodajo sedaj uvajamo enotno pet-letno registracijo.

Vsako registrirano vzrejališče matic je pod stalno zdravstveno kontrolo Nacionalnega veterinarskega inštituta. Nacionalni veterinarski inštitut na osnovi laboratorijskih analiz in terenskih pregledov zagotavlja, da so vsa registrirana vzrejališča prosta hude gnilobe čebelje zalege, evropske gnilobe, noseme in pršičavosti. Inštitut nadalje zagotavlja, da v vzrejališčih ni zaslediti znakov kliničnega pojava varoze.

Kmetijski inštitut Slovenije skrbi v skladu s pooblastili Čebelarske zveze Slovenije za neposredno delo na selekciji čebel. Kontrolira pasemsko čistost populacije v selekciji, vodi neposredne selekcijske aktivnosti pooblaščene rejske organizacije na terenu. Čebelarjem vzrejevalcem matic zagotavlja vso potrebno tehnično svetovanje na področju selekcije in vzreje matic ter vrši laboratorijske analize morfoloških lastnosti čebele in analize mtDNA.  Skrbi tudi za nemoteno delo informacijskega sistema.

V Sloveniji registriramo vsako leto 30 do 40 zrejališč čebeljih matic. Celotna letna vzreja presega število 40.000, tretjino proizvedenih matic pokupijo slovenski čebelarji.

16 Mesta registriranih zrejališč čebeljih matic v Sloveniji v letu 2003 (vir:http://www.sigov.si/svo/svo/kartogrami.htm)  

KAZALO ali nadaljujte na Rejski program za kranjsko čebelo 3